"شهر جانبی هیلاتل از این پس تصمیم گرفته تا کسری ها و محصولات مورد نیاز فروشگاه را طبق خواسته کاربران و مشتریان عزیز تکمیل نماید، به این صورت که شما می توانید با پر کردن فرم درخواست زیر تقاضای موجود نمودن محصولاتی را که در فروشگاه نیست را به ما بدهد، سپس ما با بررسی درخواست های شما و امکان آن محصول را موجود می نماییم."